Jag startade mitt företag 2000. Min inriktning var då kommunikation.

Min fördjupning i KBT, schematerapi och organisationspsykologi har gett mig en bredare palett att arbeta med.

 

Att göra skillnad

Nu drivs jag av viljan att utveckla människor och organisationer.

 

KBT

Kognitiv och beteendeinriktad terapi,  utgår ifrån att våra tankar, känslor, beteenden och kroppsliga reaktioner påverkas av mönster som grundläggs tidigt i livet. Terapin tar sikte på att förstå och förändra de mönster som på olika sätt är destruktiva för individen. Det kan handla om att förändra sina föreställningar om sig själv och omvärlden, att förändra sitt beteende, och om att utveckla nya förhållningssätt till problematiska upplevelser, t ex olika former av stress- och ångesthantering.

Terapimetoden är målinriktad, vanligtvis tidsbegränsad och bygger på en samarbetsrelation mellan terapeut och patient. Den är lösningsfokuserad och utgår från situationen här och nu. Historiska återblickar görs för att förstå hela problembilden och se den i sitt sammanhang samt för att bearbeta viktiga händelser. Vid allvarligare problem, svårare livshistoria eller traumatiska upplevelser krävs en djupare bearbetning som pågår över längre tid. Vanligt är att kognitiva terapeuter använder olika tilläggsmetoder, som t ex schematerapi eller mindfulnesss.

Kognitiv och beteendeinriktad terapi är en etablerad och välbeprövad terapiform som bygger på modern forskning. Studier visar att metoden är effektiv vid ett flertal psykiatriska diagnoser däribland depression, panikångest och andra ångesttillstånd, ätstörningar, borderline, aggressionsproblematik och fobier.

Läs mer om kognitiv och beteendeinriktad terapi på www.sfkbt.se

eller på www.kbt.nu


Vad är Schematerapi?
Schematerapi är en evidensbaserad, innovativ och integrativ terapiform, utvecklad av den amerikanske psykologen och forskaren Dr. Jeffrey Young i USA. Young arbetade hos Dr. Beck i Philadelphia i slutet av 1970-talet och var där delaktig i utvecklingen av kognitiv terapi, KBT. Youngs schematerapi kan ses som en vidareutveckling av Beck´s ursprungsmodell.

Exempel på områden där schematerapi kan vara verksamt som metod är - destruktiva förhållanden, konstant svartsjuka, ständigt rädsla för att bli avvisad och övergiven av vänner och partners, gamla negativa mönster som inte bryts, svårigheter att kontrollera känslor och impulser, tomhetskänslor och likgiltighet, höga krav att lyckas och duga inför andra, omättligt bekräftelsebehov, återkommande skam och skuldkänslor, självanklagelser.

Schematerapi innehåller influenser från bland annat anknytningsteori, gestaltterapi och dynamisk terapi. Till skillnad från traditionell KBT har schematerapi bland annat större fokus på barndomserfarenheter och terapialliansen.